Słowniczek

Przewiń do haseł zaczynających się od litery:


A

 • A book / B book - terminy budzące wiele kontrowersji w środowisku detalistów będące jednak w powszechnym użytku w świecie profesjonalistów. Książka A u brokera to pula zleceń przeznaczonych do zabezpieczenia na rynku. Broker aktywnie hedge’uje ekspozycję z puli A tak, by nie narażać się na ryzyko strat z tytułu zysków klientów przyporządkowanych do tej grupy. Książka B to pula zleceń przeznaczonych do rozliczenia wewnątrz – w przypadku tych zleceń broker bierze na siebie ryzyko wynikające z danej transakcji. Zysk klienta z grupy B broker musi pokryć środkami własnymi. Przy założeniu, że w średnim terminie 90% inwestorów jest stratnych, B-booking jest dla brokerów bardzo lukratywny i przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem względnie bezpieczny – zobacz Market Maker. W profesjonalnym dealingu market making nie jest niczym dziwnym czy niezwykłym, niemniej może prowadzić do nadużyć, szczególnie kiedy broker stosujący B-booking podlega wątpliwym regulacjom w kraju, w którym dochodzenie roszczeń jest praktycznie niemożliwe. Tymczasem również wielkim bankom inwestycyjnym w USA zdarza się grać przeciw klientom i tamtejszy nadzór bardzo uważnie bada przypadki nieprawidłowości.
 • Analiza fundamentalna - analiza polegająca na prognozowaniu przyszłego kursu instrumentu np. waluty na podstawie danych ekonomicznych, sytuacji politycznej, nastrojów panujących wśród inwestorów itp.
 • Analiza techniczna - analiza polegająca na prognozowaniu przyszłego kursu instrumentu na podstawie wykresów (kursów historycznych).
 • Analiza ilościowa (Quantitative Analysis) - metoda analizowania ruchów ceny na podstawie zależności statystycznych. Jest to jedno z obszerniejszych i trudniejszych zagadnień teoretycznych, w których wykorzystywane są bardzo zaawansowane algorytmy. Celem jest odnalezienie statystycznych zależności ruchu ceny, które niosą duże prawdopodobieństwo zarobku.
 • Arbitraż - metoda handlu polegająca na wykorzystywaniu rozbieżności między wartościami silnie powiązanych instrumentów. Obecnie, z uwagi na możliwości techniczne, arbitraż na Forex jest przede wszystkim domeną wielkich, globalnych banków
 • Aprecjacja - wzrost wartości danej waluty, umocnienie się waluty.
 • Ask (sell, offer) - kurs sprzedaży, cena po której inwestor kupuje walutę.
 • AUD/USD - Aussie, Oz
do góry

B

 • Bazowa waluta - pierwsza waluta w kwotowaniu pary walutowej np. USD/PLN – tu walutą bazową jest dolar, a kwotowaną PLN
 • Bank Centralny - bank odpowiedzialny za politykę monetarną w danym kraju w odniesieniu do jego waluty. Decyduje o podaży i cenie pieniądza, a także wpływa w istotny sposób na popyt. Z reguły w obrębie banku centralnego funkcjonuje ciało kolegialne, które podejmuje decyzje o polityce monetarnej. Istotne banki centralne: Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada, European Central Bank, Reserve Bank of Australia, Reserve Bank of New Zealand, Swiss National Bank.
 • Bid - kurs kupna, cena po której inwestor sprzedaje się walutę.
 • Break Even Point (BE lub BEP) - poziom cenowy na którym bilans pozycji wynosi 0 po uwzględnieniu prowizji i spreadu. Powyżej poziomu BE transakcja zaczyna przynosić zyski, poniżej zaczyna przynosić straty. Powszechną praktyką jest tzw. przestawianie Stop Loss na BE, czyli zabezpieczanie zarabiającej pozycji na poziomie zerowym. Taka pozycja teoretycznie nie stwarza ryzyka dla bilansu tradera, ponieważ w przypadku niekorzystnego obrotu spraw transakcja zostanie zamknięta po cenie otwarcia. BEP nie jest jednakże zabezpieczeniem bezwzględnym, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że zlecenie Stop Loss zostanie zrealizowane z poślizgiem lub luką.
 • BE (break even) - poziom, przy którym odrobiony został spread i pozycja nie przynosi ani zysku ani straty. Poziom często wykorzystywany do zabezpieczenia pozycji w przypadku nagłego odwrócenia się trwającego ruchu.
 • Broker walutowy - firm, pośrednik pomiędzy inwestorem, a rynkiem walutowym. Broker przyjmuje i realizuje zlecenia klienta za co pobiera prowizję wyrażoną przez spread.
do góry

C

 • CFD - (contract for difference) - kontrakty różnic kursowych, instrument umożliwiający zarabianie ma wzrostach i spadkach cen akcji, indeksów, walut, towarów i stóp procentowych.
 • Close - cena zamknięcia, cena z ostatniego odczytu kursu.
 • Carry Trade - taktyka inwestowania związana z wykorzystaniem różnicy między stopami procentowymi dwóch krajów.
do góry

D

 • Day trading - handel jednosesyjny tj. handel polegający na otwieraniu i zamykaniu pozycji w czasie tego samego dnia.
 • Dane makroekonomiczne - wskaźniki ukazujące w liczbach stan określonych obszarów gospodarki, a przede wszystkim kierunek i dynamikę zmian, np. inflacja, produkcja przemysłowa, etc. lub wartości bezwzględne, np. bilans handlowy, ilość wniosków o zasiłki, itp. albo stosunek określonych wartości, np. stopa bezrobocia. Dane makroekonomiczne co do zasady publikowane są regularnie w określonych odstępach czasu (co tydzień, co miesiąc, raz na kwartał, etc.) i podawane są w trzech postaciach: poprzednia wartość, wartość oczekiwana przez ankietowanych ekonomistów i wartość aktualna. Najczęściej uwaga inwestorów skupia się na dwóch relacjach: wartości aktualnej do wartości oczekiwanej oraz wartości aktualnej do wartości poprzedniej. Jedne dane bywają ważniejsze od innych w zależności od rozgrywanych obecnie na rynku wiadomości. Jeśli przykładowo Francja będzie miała kłopot z długiem, to ważnymi czynnikami będzie PKB czy bezrobocie. Z kolei jeśli UK boryka się z podwyższoną inflacją, rynki mogą obstawiać podwyżkę stóp procentowych przez bank centralny. Banki centralne swoje decyzje opierają przede wszystkim na inflacji, ale często istotne okazuje się też bezrobocie.
 • DCF, Discounted cash flow, zdyskontowane przepływy pieniężne - metoda wyceny spółek, aktywów czy też projektów, która polega na zdyskontowaniu przyszłych przepływów generowanych przez przedmiot inwestycji na dzień dzisiejszy. W przypadku wyceny akcji (spółki) celem DCF’a jest uzyskanie wartości wewnętrznej jednej akcji, która powinna być traktowana jako cena docelowa dla danego waloru. W przypadku, gdy cena rynkowa akcji jest niższa niż wyliczona wartość wewnętrzna, należy taki papier kupić. W przeciwnym przypadku sprzedać, bądź wstrzymać się od inwestycji.
 • Dealer - osoba zajmująca się wykonywaniem zleceń na w imieniu banku, instytucji, funduszu czy broker’a.
 • Demo - rachunek demonstracyjny, przeważnie darmowe konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach.
 • Depozyt zabezpieczający - środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera, jako zabezpieczenie zawieranych transakcji.
 • Deprecjacja - spadek wartości danej waluty, osłabienie się waluty, przeciwieństwo aprecjacji.
 • Dostawca płynności (LP, Liquidity Provider) - podmiot dostarczający oferty na rynek i zapewniający obsługę zleceń brokera.
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA) - jeden z najważniejszych indeksów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange) i NASDAQ. Indeks ten został stworzony przez Charlesa Dowa i statystyka Edwarda Jonesa. Indeks Dow Jones jest najstarszym działającym indeksem akcji w Stanach Zjednoczonych. Obecnie składa się on z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw.
 • Długa pozycja - kupno instrumentów finansowych.
 • Dźwignia (leverage) - lewar, mnożnik pozwalający na zawarcie transakcji o dużym wolumenie (wartości) na danym instrumencie, dysponując nieporównywalnie mniejszym kapitałem (depozytem zabezpieczającym).
do góry

E

 • Electronic Communication Network (ECN) - sieć elektroniczna łącząca wiele różnych podmiotów na rynku, umożliwiająca zawieranie zleceń bezpośrednio z innymi podmiotami bez faktycznego udziału pośrednika. Co do zasady broker typu ECB zapewnia jedynie infrastrukturę i obsługę klienta, natomiast wszelkie zlecenia są automatycznie przekazywane do dostawców płynności w sieci w celu sparowania (matching). Broker ECN dokonuje agregacji cen oraz płynności od wielu uczestników rynku, kwotuje najlepsze dostępne ceny rynkowe (bid/ask) oraz zapewnia egzekucję nawet bardzo dużych zleceń. Zasadą jest, że kwotowane ceny bid oraz ask w ECN są najkorzystniejszymi i może się zdarzyć, że spread będzie ujemny. Tzn. że cena bid będzie wyższa niż cena ask dzięki czemu w tej samej chwili będzie można kupić taniej niż sprzedać i odwrotnie. Wadą brokera ECN jest całkowite poleganie na płynności na rynku, co w przypadku niskiej płynności prowadzi do wyraźnych poślizgów w realizowanych zleceniach typu market oraz stop, a zjawisko ‘flashcrash’ jest poważnym zagrożeniem dla rachunku, jako że bez płynności broker nie ma możliwości zrealizowania naszego zlecenia stop loss.
 • Egzotyczne waluty - pary walutowe charakteryzujące się zazwyczaj niską płynnością i popularnością.
 • EMA - Exponential Moving Average, patrz "średnia krocząca".
 • EOD (end of day order) - zlecenie ważne do końca danej sesji.
 • Equity - wartość naszego rachunku przy uwzględnieniu zysku lub straty z otwartych pozycji.
 • EUR/USD, Edek, eurodolar - najbardziej popularna para walutowa, posiada największą płynność, jednocześnie dynamikę ceny oraz liczbę fałszywych wybić, natomiast w związku z popularnością na tej parze walutowej jest dostępny najniższy spread.
 • Expert Advisor (EA) - automat zaprogramowany do handlu lub sygnalizowania okazji do transakcji wg wpisanych weń zasad.
do góry

F

 • Federal Reserve (Fed) - bank centralny USA kreujący politykę monetarną w stosunku do dolara. Ma do dyspozycji liczne narzędzia regulujące podaż oraz cenę dolara, a także wpływające na popyt na USD. Stoi na szczycie systemu rezerwy federalnej złożonego z 12 dystryktów na czele których stoją lokalne banki rezerwy federalnej.
 • Federal Open Market Comittee (FOMC) - ciało złożone z szefów 12 dystryktów Fed oraz członków rady Federal Reserve. Ciało to działa w ramach Fed i podejmuje decyzje dotyczące polityki monetarnej w stosunku do dolara na specjalnych posiedzeniach.
 • Figura (Figure) - wartość ceny oznaczająca 100 pips. Inaczej też okrągły poziom lub cent (druga cyfra po przecinku). Czasem spotkać się można z określeniem "duża figura" (big figure), które oznacza 1000 pips.
 • Flashcrash - z ang. błyskawiczne załamanie. Sytuacja w której na rynku nagle pojawia się nawał zleceń w jednym kierunku, a strona przeciwna ucieka ze zleceniami oczekującymi by uniknąć strat. W ten sposób cena wpada w próżnie i leci tak długi, aż nie znajdzie dostatecznej liczby zleceń przeciwnych. W globalnym świecie oplecionym światłowodami, gdzie na giełdach handluje mnóstwo algorytmów dokonujących transakcji błyskawicznie, Flashcrash może się wydarzyć w ułamku sekundy, np. w odpowiedzi na jakieś niespodziewane wydarzenie. Z uwagi na błyskawiczny charakter tego zdarzenia i fakt niskiej płynności, często zdarza się, że po flashcrash cena zostaje odkupiona i wraca w okolice punktu wyjścia. Niestety już bez traderów, których zlecenia Stop Loss zostały aktywowane. W obrocie giełdowym transakcje wynikające ze zjawiska FC są przeważnie anulowane.
 • Fałszywe wybicie, fake breakout - sytuacja, w której wybicie poziomu wsparcia lub oporu nie jest kontynuowane, tylko cena wraca poniżej poziomu oporu bądź powyżej poziomu wsparcia.
 • FTSE 100 - (skrót z ang. Financial Times Stock Exchange, potocznie footsie) – indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks obejmuje 100 największych spółek spełniających wiele wymagań dotyczących płynności, kapitalizacji itp. Indeks FTSE uznaje się za barometr brytyjskiej gospodarki. Obok indeksów DAX i CAC 40 należy on do największych w Europie.
do góry

H

 • Hedging - strategia zabezpieczająca przed ryzykiem.
 • High - maksymalny poziom ceny instrumentu osiągnięty w danym okresie czasu.
 • Handel na danych (news trading) - często zdarza się, że informacje docierające ze świata wywołują gwałtowne reakcje giełd. We współczesnym świecie informacja i kapitał potrafią poruszać się z prędkością światła, przez co określony wskaźnik makroekonomiczny wywołuje reakcję rynków w ciągu sekung (a może i krótszym) na określone zdarzenia. Ludzie uprawiający “news trading” starają się zarabiać na tych gwałtownych reakcjach krótkimi transakcjami licząc na zdecydowany ruch. Jest to szalenie ryzykowne zajęcie i wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętowego.
 • High Frequency Trading (HFT) - sposób handlu polegający na łapaniu minimalnych ruchów z ogromną częstotliwością. Prowadzony jest z użyciem zaawansowanych algorytmów i nowoczesnego, wydajnego sprzętu. Przodownicy HFT wynajmują pod swoje oprogramowanie serwery w budynku giełdy tak, aby droga zlecenia do arkusza była jak najkrótsza. Tutaj każda milisekunda ma znaczenie.
do góry

I

 • Instrument finansowy - np. papiery wartościowe, kontrakty terminowe, opcje itp.
 • Indeks dolara (USDX) - koszyk dolara wyrażający wartość USD w stosunku do najważniejszych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Istnieją różne indeksy dolara, jednak ten najpopularniejszy, notowany przez New York Board of Trade składa się z: euro, jena, dolara kanadyjskiego, funta brytyjskiego, korony szwedzkiej oraz franka szwajcarskiego. Indeks zaczął być notowany w 1973 roku z wartością startową równą 100.00. Zmiana na 101.00 oznacza zatem wzrost wartości dolara w stosunku do walut w koszyku o 1%.
 • Indyk - w żargonie wskaźnik, od angielskiego słowa indicator
 • Interwał czasowy (Time Frame, TF) - jednostka czasu w jakiej dokonywany jest pomiar ceny. W przypadku różnych typów wykresów pomiarowi podlegają różne wartości ceny. W przypadku świec japońskich będzie to otwarcie, szczyt, dołek i zamknięcie w danym przedziale czasu, np. 1 godziny. Najpopularniejsze interwały czasowe to M1 (1 minuta), M5 (5 minut), M15, M30, H1 (1 godzina), H4, D1 (dzień) oraz W1 (tydzień). Poza tymi istnieją także inne interwały czasowe, jednak są mniej popularne.
 • Intuicja - (z łac. intuitio – wejrzenie) – sądy oraz przekonania pojawiające się bezpośrednio, niebędące świadomym operowaniem przesłankami, rozumowanie bez uświadamiania procesu dochodzenia do rozwiązania problemu.
do góry

K

 • Kod waluty (currency code) - obowiązujący globalnie trzyliterowy skrót identyfikujący daną walutę.
 • Korekta - krótkoterminowe, wyraźne zmiany cen (odreagowania) o kierunku przeciwnym do głównego (długoterminowego) trendu.
 • Konsolidacja - Tendencja, trend boczny, w trakcie którego kurs porusza się horyzontalnie w określonym przedziale cenowym.
 • Krótka pozycja - sprzedaż instrumentów finansowych.
 • Kiwi - NZD/USD
 • Kurs - cena instrumentu bazowego wyrażona w jednostkach danej waluty. W przypadku kursów walut jest to cena jednej waluty (bazowej) wyrażona w jednostkach drugiej waluty (kwotowanej).
 • Kurs krzyżowy (cross rate) - kurs pary walutowej nie zawierającej USD. W praktyce są to kursy, które powstają przez kupno i sprzedaż waluty trzeciej (najbardziej płynnej na rynku).
 • Kwotowana waluta - w parze walutowej jest to druga waluta. W tej walucie następuje rozliczenie transakcji na danej parze walutowej.
 • Kwotowanie - podanie ceny cen bid i ask danej pary walutowej w danym momencie.
do góry

L

 • Long - pozycja długa, transakcja polegająca na kupnie waluty bazowej.
 • Lot - standardowa wielkość transakcji. Jeden lot 100 000 jednostek waluty bazowej.
 • Low - minimalny poziom, jaki osiągnęła cena w danym okresie czasu.
 • Leverage, Lewar (dźwignia) - zobacz "dźwignia".
 • Linia Trendu (LT) - linia łącząca dwa wierzchołki (jeśli drugi jest niższy) lub dwa dołki (jeśli drugi jest wyższy). W ten sposób otrzymujemy informację o dynamice ruchu kupujących lub sprzedających w stronę ceny. Wielu technicznych traderów używa LT jako jednego z sygnałów zajęcia pozycji, często łącząc ją z poziomami S/R lub S/D – zobacz "wsparcie/opór" oraz "podaż/popyt".
 • Luka cenowa, gap - miejsce na wykresie, gdzie nie dokonano żadnej transakcji – powstaje na wskutek wzmożonej sprzedaży (luka bessy) lub kupna (luka hossy) przez inwestorów.
do góry

M

 • Margin - depozyt zabezpieczający – środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera, jako zabezpieczenie zawieranych transakcji.
 • Margin Call - wystawione przez brokera wezwanie do uzupełnienia depozytu przez inwestora w związku ze stratami na rachunki i spadkiem wartości wolnego depozytu zabezpieczającego.
 • Market Maker - broker/dealer, który kwotując ceny instrumentów z rynku staje się jednocześnie drugą stroną transakcji swojego klienta, np. sprzedając mu walory z posiadanej przez siebie puli. Taki broker tworzy w ten sposób rynek biorąc na siebie zyski bądź straty wynikające z takiej transakcji. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego i łatwego wykonania zlecenia bez konieczności przesyłania go dalej. Market makerzy generują płynność na rynku m.in. w sytuacji w której brak jest dostępnych ofert zabezpieczając ryzyko na innych instrumentach lub rynkach.
 • Micro Lot - 1/100 lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej.
 • Mini Lot - 1/10 lota, czyli 10 000 jednostek waluty bazowej.
 • Money Management - zobacz "Zarządzanie kapitałem".
do góry

O

 • Open - poziom ceny instrumentu odnotowany na otwarciu danego okresu czasowego.
 • OTC, over-the-counter, rynek pozagiełdowy - rynek nieregulowany, który nie posiada jednej instytucji jak np. GPW, która organizowałaby i nadzorowała obrót na tym rynku. Rynek OTC to sieć połączeń między największymi instytucjami finansowymi świata (banki centralne, korporacje międzynarodowe, największe banki świata).
do góry

P

 • Para walutowa - dwie waluty tworzące kurs walutowy tj. waluta bazowa i waluta kwotowana.
 • Płynność (Liquidity) - ogólne określenie na ilość i wielkość zleceń na rynku. Im większa płynność tym więcej ofert możemy znaleźć po interesującej nas cenie i tym większe zlecenie jesteśmy w stanie zrealizować bez istotnego wpływu na rynek. Przykładowo, chcąc sprzedać telefon na allegro prawdopodobnie bez problemu znajdziemy chętnego na kupno. Przy tysiącu telefonów może nam braknąć chętnych i będziemy musieli albo obniżyć cenę albo zostać z częścią towaru. Na tym polega płynność. Duże instytucje chcąc wykonywać zlecenia po jak najlepszych cenach, często będą zmuszone do szukania chętnych do zajęcia przeciwnej strony transakcji (patrz “polowanie na stopy).
 • Podaż i popyt (Supply/Demand, S/D) - podaż i popyt to dwie siły sterujące ruchem ceny. Podaż, to ogół sprzedających dany instrument przy uwzględnieniu rozmiaru składanych przez nich zleceń. Popytem określa się ogół kupujących dany instrument przy uwzględnieniu rozmiarów ich zleceń. Kiedy sprzedających jest wielu, a kupujących mało, cena jest ściągana w dół. Natomiast kiedy podaż i popyt równoważą się, cena utrzymuje się w ruchu bocznym.
 • Polowanie na stopy (stop hunting) - jest to sposób, w jaki dealerzy szukają przeciwnej strony dla swoich zleceń właściwych. Podczas niskiej płynności są w stanie pchnąć cenę w kierunku zleceń oczekujących typu stop by po ich aktywacji odkupić te oferty w dużej ilości. W ten sposób dealer nie podbije ceny swoim zleceniem kupna, a wręcz uzyska lepszy poziom realizacji.
 • Price Action (PA) - sposób analizowania ruchów cen na podstawie wykresów i układu otwarcie-szczyt-dołek-zamknięcie. Niektórzy do PA zaliczają także wskaźniki cenowe, podczas gdy inni bazują jedynie na układach świec i dynamice ruchu.
 • Prowizja (commission) - opłata naliczana przez brokera za wykonanie naszego zlecenia na rynku. Część brokerów nie pobiera tego typu opłat, jednak nie oznacza to, że handel u nich odbywa się za darmo. Broker może zarabiać na traderach na różne sposoby i najczęściej robi to wliczając opłatę do spread’u.
 • Poślizg stop lossów, slippage - nie każdy broker gwarantuje realizację zleceń w przypadku wystąpienia luki cenowej właśnie w obrębie zabezpieczenia – w tedy, kiedy cena niejako "przeskoczy" poziom zlecenia stop loss. W tedy stop loss jest realizowany po pierwszej dostępnej cenie. Przez weekend żadnej broker nie gwarantuje stop lossów (duże ryzyko związane z luką weekendową).
 • Psychologia - nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.
 • Pip (pips) - punkt, punkt bazowy, najmniejsza jednostka, o jaką może zmienić się kurs np. w przypadku kursu waluty np. EUR/USD zmiana o 0,0001.
 • Platforma transakcyjna - aplikacja umożliwiająca handel na rynku Forex za pośrednictwem internetu np. platforma Meta Trader 4.
 • Punkty swapowe - korekta ceny przy utrzymywaniu otwartej pozycji dłużej niż jeden dzień wynikająca z różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze walutowej.
do góry

R

 • Rachunek demo - rachunek demonstracyjny, przeważnie darmowe konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach.
 • RGR - formacja "ramię-głowa-ramię" zdefiniowana przez analizę techniczną. Jest to formacja szczytów i dołków przypominająca ramiona i głowę, czyli: szczyt, dołek, wyższy szczyt, dołek równy poprzedniemu i niższy szczyt.
 • Retracement, zniesienie wewnętrzne - określenie o ile aktualny ruch (fala) zniósł poprzedzający go ruch w przeciwną stronę (określenie ret 50% oznacza, że aktualny ruch zniósł 50% poprzedniego – gdy poprzedni miał 100 pipsów, to aktualny ma 50 pipsów).
 • Rollover (rolowanie pozycji) - przesunięcie daty rozliczenia transakcji w przyszłość z uwzględnieniem korekty ceny wynikającej z różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze.
 • Rynek byka (bull market) - rynek poruszający się w trendzie wzrostowym.
 • Rynek niedźwiedzia (bear market) - rynek poruszający się w trendzie spadkowym.
do góry

S

 • Setup - zestaw sygnałów w odpowiednim układzie skutkujący decyzją inwestycyjną o zakładanym prawdopodobieństwem sukcesu. Przykładowo setupem będzie przebicie maksimum 14 poprzednich dni długą świecą wzrostową – w tym wypadku trader uwzględnia setup złożony z dwóch sygnałów.Większość inwestorów stosuje całe układy złożone z wielu (trzech, czterech, pięciu i więcej) sygnałów składających się na setup.
 • Skalping - styl tradingu oparty na szybkich, krótkotrwałych transakcjach nastawionych na zarobek na malutkim ruchu ceny. Zasadnioczo oczekiwany zysk waha się w granicach kilku do kilkunastu pipsów i w czasie kilkunastu sekund do paru minut.
 • SMA - Simple moving average, patrz "średnia krocząca".
 • Sygnał - zdarzenie, które bierzemy pod ocenę podejmując decyzję o kierunku i właściwościach otwieranej transakcji. Sygnał może być cenowy (techniczny), przykładowo: "cena przebija maksimum poprzedniego dnia", "cena testuje poziom oporu", etc. albo fundamentalny "inflacja w ujęciu rocznym spada w stosunku do miesiąca poprzedniego" albo "bank centralny obniża stopy procentowe". Rzadko się zdarza, że traderzy podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie jednego tylko sygnału – patrz "setup".
 • Short (short position) - pozycja krótka, transakcja polegająca na sprzedaży waluty bazowej Skalpowanie (scalping) – strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w bardzo krótkich odstępach czasu np. co kilka sekund lub minut.
 • Spot - natychmiastowa transakcja na określonym instrumencie. Zasadniczo środki w wyniku zawartej transakcji spot są przekazywane w ciągu 2 dni o ile nie są rolowane.
 • Spread - widełki cenowe, różnica pomiędzy kursem kupna (bid) i kursem sprzedaży (ask).
 • S/R z ang. Support/Resistance - poziomy wsparcia/oporu na których spodziewamy się konkretnej reakcji ceny, np. zatrzymania, odbicia, przełamania. Są to poziomy cenowe w których spodziewamy się akumulacji określonych zleceń na rynku. Poziomy S/R można wyznaczać na różne sposoby i używając różnych narzędzi. Ogólnie poziomy oporu znajdują się powyżej ceny (stawiają opór cenie), a wsparcia znajdują się pod ceną (dostarczają wsparcia cenie).
 • Straight-Through-Processing (STP) - sposób realizacji zleceń przez brokera polegający na automatycznym przekazywaniu ich do dostawcy płynności w celu wykonania zlecenia. Dotyczy to zleceń składanych i przekazywanych drogą elektroniczną znacząco skracając czas wykonywania. Broker co do zasady przekazuje tylko zlecenie do dostawcy płynności (LP) i to dostawca płynności przyjmuje na siebie ryzyko wynikające z danej transakcji – przy czym LP może być market makerem lub ECN’em. Niektórzy LP umożliwiają brokerom detalicznym także przyjmowanie ryzyka wynikającego z transakcji dokonywanych przez wybranych klientów co rodzi konflikt interesów między brokerem detalicznym a klientami.
 • Stop loss (SL) - zlecenie obronne, ustalany przez inwestora poziom cenowy, po którego przekroczeniu otwarta pozycja (stratna) zostaje automatycznie zamknięta. Podstawowe metoda do zabezpieczenia się przed nadmiernymi stratami.
 • Swing - jednokierunkowy ruch ceny pomiędzy odwróceniami – górkami i dołkami. Niektórzy swingi określają mianem fal przy czym mogą to być impulsy lub korekty.
 • Swap - naliczana raz dziennie (o północy) różnica między stopami procentowymi w krajach z jakich pochodzą waluty. Swap jest naliczany w pipsach i przemnażany razy wielkość pozycji. Oczywiście dla pozycji długiej i krótkiej swap jest odwrotny, czyli swap może być zarówno ujemny jaki i dodatni.
 • Średnia krocząca (Moving Average) - wskaźnik uśrednionej ceny z określonego przedziału czasu wyznaczonego ilością okresów oraz interwałem czasowym. Wśród średnich kroczących wyróżniamy zwykłą średnią (SMA), wykładniczą średnią (EMA) oraz ważoną średnią (WMA).
do góry

T

 • Take profit (TP) - ustalany przez inwestora zamierzony poziom ceny, po osiągnięciu którego otwarta (zyskowna) pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Realizacja zysku.
 • Target - cel wynikający z analizy, który wg założeń powinien zostać osiągnięty przez cenę, aby można było stwierdzić, że inwestycja była udana.
 • Teoria Dowa - teoria według której ogólna analiza rynku może zidentyfikować jego kierunek oraz kierunki pojedynczych jego elementów. Twórcą tej teorii był Charles Dow (1851–1902) dziennikarz, założyciel i pierwszy redaktor czasopisma "The Wall Street Journal" oraz współzałożyciel Dow Jones & Company.
 • Teoria fal - teoria stworzona w latach 30. XX wieku przez amerykańskiego księgowego Ralpha Elliotta (1871-1948), który próbował uwzględnić aspekt psychologiczny w zachowaniu uczestników rynku. Teoria fal Elliota jest przede wszystkim analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu. Według tej teorii każda decyzja podejmowana na rynku jest wynikiem pewnej informacji, decyzja ta staje się jednocześnie źródłem informacji dla kolejnych działań.
 • TF - z ang. Time-frame, czyli przedział czasowy, który na wykresie przypisany jest do jednego okresu (świecy, słupka lub punktu na wykresie liniowym). W ten sposób H4 lub 4H to wykres 4-godzinny (z ang. 4-Hour) i oznacza to, że jeden słupek lub świeca oznacza 4 pełne godziny. 1M, 5M i 15M to wykresy minutowe odpowiednio 1-minutowy, 5-minutowy i 15-minutowy, a 1D to 1-dniowy. Istnieją również inne interwały czasowe poza tymi uznanymi za najpopularniejsze, ponieważ jest to tylko kwestia konwencji. Nie ma problemu, żeby istniał interwał 243 minutowy czy 2-godzinny. Możliwość ustawiania własnych parametrów TF dają rozbudowane platformy handlowe.
 • Tick - najmniejsza możliwa zmiana ceny instrumentu (pips).
 • Trailing Stop (TS) - zlecenie Stop Loss przesuwające się automatycznie za ceną postępującą na korzyść naszego zlecenia.
 • Trend - kierunek w jakim podąża cena danego instrumentu (wzrostowy, spadkowy, horyzontalny).
 • Trigger - z ang. spust, wyzwalacz. Sygnał, który wyzwala decyzję o zawarciu transakcji na danym instrumencie zgodnie z określonym setupem. Przykładowo, zamknięcie świecy o określonym kształcie – np. formacja spadającej gwiazdy pod poziomem oporu w trendzie spadkowym. Setup składający się z trzech sygnałów: (1) trend spadkowy, (2) testowany poziom oporu, (3) formacja spadającej gwiazdy, skutkuje złożeniem zlecenia sprzedaży dopiero po ziszczeniu się ostatniego z nich. “Spust” może mieć też charakter fundamentalny, np. w setupie spadkowym składam zlecenie sprzedaży w momencie, w którym bank centralny obwieszcza swoje niezadowolenie z wysokiego kursu waluty i niskiego poziomu inflacji.
do góry

V

 • Volatility - patrz "zmienność".
do góry

W

 • Waluta bazowa - pierwsza waluta w kwotowaniu pary walutowej np. USD/PLN – tu walutą bazową jest dolar, a kwotowaną PLN.
 • Waluta egzotyczna - waluta mało płynna.
 • Waluta kwotowana - w parze walutowej jest to druga waluta. W tej walucie następuje rozliczenie transakcji na danej parze walutowej.
 • Wolumen - liczba transakcji zawartych w określonym czasie.
 • Wsparcie/opór (Support/Resistance, S/R) - poziomy wyznaczane w miejscach, w których cena najprawdopodobniej będzie miała problemy z kontynuacją, zatrzyma się lub zostanie odbita. Dzieje się tak z powodu domniemanego gromadzenia się kupujących (wsparcie) lub sprzedających (opór) na danym poziomie ceny. Wsparcia wyznaczane są pod ceną i powstrzymują spadki, natomiast opory ustanawiane są powyżej ceny i powstrzymują walor przed dalszą aprecjacją.
do góry

Z

 • Zarządzanie kapitałem (Money Management) - zarządzanie kapitałem to bardzo ważny element każdej inwestycji. Podstawowa zasada mówi, że w jednej inwestycji należy ryzykować tylko niewielką część posiadanych środków. Temat zarządzania kapitałem jest złożonym zagadnieniem i dobry plan zarządzania kapitałem powinien zawierać wiele czynników i wytycznych zmierzających do ochrony naszego kapitału początkowego, a także ewentualnych zysków. MM powinien także uwzględniać psychologię handlu i ciągi strat, które mogą się zdarzyć i przy niewłaściwym postępowaniu zrujnować nawet duże konto inwestycyjne.
 • Zamknięcie luki, closing the window, closing the gap - moment na rynku, w którym notowania dochodzą do wcześniejszej luki cenowej i „uzupełniają” puste miejsce na wykresie.
 • Zlecenie (order) - wydane przez inwestora polecenie zawarcia określonej transakcji.
 • Zlecenie limit - typ zlecenia oczekującego w kierunku przeciwnym do ceny. Zlecenie buy limit, to kupno gdy cena spadnie do poziomu limit. Zlecenie sell limit, to sprzedaż gdy cena wzrośnie do poziomu limit. Zlecenia limit co do zasady są wykonywane po z góry ustalonej cenie.
 • Zlecenie stop - zlecenie oczekujące w kierunku ceny. Sell stop, to sprzedaż gdy cena spadnie do poziomu stop. Buy stop to zlecenie kupna, gdy cena wzrośnie do poziomu stop.
 • Zmienność (Volatility) - statystyczna miara rozproszenia zwrotów dla danego instrumentu. Zmienność może być mierzona albo za pomocą odchylenia standardowego, albo wariancji między zwrotami z tego samego instrumentu. Zwykle im wyższa zmienność, tym bardziej ryzykowny instrument.
do góry

Złóż zamówienie