REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym: www.zembura.eu i prowadzona jest przez Wydawnictwo: Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry, NIP: 6351852022, KRS: 0000794148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (dalej zwane: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), adres poczty elektronicznej info@zembura.eu numer telefonu: +48 660 514 351

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony www.zembura.eu (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na niniejszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

1.4 Definicje użyte w regulaminie:

 • Analiza – Produkt, opracowana indywidualnie na potrzeby i zlecenie Klienta na podstawie Zamówienia, odpłatna publikacja elektroniczna lub pisemna.
 • Czasopismo naukowe – Produkt, periodyczna i nieodpłatna publikacja elektroniczna lub drukowana o nazwie „Badania Naukowe Rynków Finansowych”, dostępna przez stronę www.zembura.eu.
 • Czasopismo branżowe – Produkt, periodyczna i odpłatna publikacja elektroniczna o nazwie „Analizy i Strategie Rynków Finansowych”,
 • dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • e-book – dostępny na stronie www.zembura.eu Produkt przeznaczony do pobrania bądź sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Ich odczytanie jest możliwe na urządzeniach takich jak czytniki e-booków, smartfony, tablety czy komputery. Można je przeglądać strona po stronie lub w wygodny sposób wyszukiwać poszczególne zagadnienia. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Użytkownika).
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; albo osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzysta w jakikolwiek sposób ze strony www.zembura.eu.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Produkt – dostępna odpłatnie lub nieodpłatnie na stronie internetowej www.zembura.eu rzecz, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży i świadczenia usług.
 • Sprzedawca/Usługodawca – Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry, NIP: 6351852022, KRS: 0000794148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 PLN.
 • Szkolenie - Produkt, dostosowany do potrzeb i zlecenia Klienta złożonego na podstawie Zamówienia, odpłatne wykonywane elektronicznie lub bezpośrednio w określonym miejscu i czasie.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem strony internetowej www.zembura.eu.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i za pośrednictwem strony internetowej www.zembura.eu.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; albo osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Wykłady - Produkt, dostosowany do potrzeb i zlecenia Klienta złożonego na podstawie Zamówienia, odpłatne, wykonywane elektronicznie lub bezpośrednio w określonym miejscu i czasie.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.zembura.eu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Nadto Zamówienie to Usługa Elektroniczna, procedura znajdująca się na stronie www.zembura.eu, opisana w niniejszym regulaminie, umożliwiająca złożenie zamówienia na Produkt i jego kupna.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

2.1. Na stronie internetowej www.zembura.ue dostępna jest usługa Zamówienia:

 • czasopisma branżowego o nazwie: „Analizy i Strategie Rynków Finansowych” wydawanego w formie elektronicznej, w postaci e-book’a;
 • Analiz fundamentalnych, technicznych, indeksów giełdowych, par walutowych, obligacji, towarów i metali szlachetnych;
 • Szkoleń indywidualnych z zakresu inwestycji na rynku forex, rynku giełdowym oraz towarowym; oraz
 • Wykładów.

2.2 Czasopismo naukowe jest dostępne do pobrania na stronie internetowej nieodpłatnie i można je przeglądać na stronie internetowej w każdej chwili. Korzystanie z usługi pobrania czasopisma naukowego zaczyna się z chwilą włączenia jego pobierania celem zapisania na urządzeniu Klienta lub otwarcia i przeglądania na stronie. Czasopisma branżowe jest dostępne jedynie w formie odpłatnej, po złożeniu zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3 Korzystanie z usługi Zamówienia rozpoczyna się z momentem wypełniania za pośrednictwem strony www.zembura.eu wypełnionego formularza Zamówienia dostępnego bezpośrednio na wskazanej stronie internetowej na określony Produkt. Złożenie Zamówienia następuje po prawidłowym wysłaniu przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.zembura.eu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przedmiotowym formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących jego danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego
 • wskazanie przedmiotu Zamówienia (Produktu)
 • w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu siedziby, oraz NIP.

2.4 Usługa elektroniczna polegająca na składaniu Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.zembura.eu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na stronie internetowej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia na stronie internetowej przez Usługobiorcę.

2.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem strony internetowej www.zembura.eu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zembura.eu;
 2. > Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (I) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (II) żądania Usługobiorcy; oraz (III) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. > Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona jest lub będzie na stronie www.zembura.eu i podana jest lub będzie w złotych polskich i obejmuje wliczone podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronie www.zembura.eu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Domyślna procedura zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą Zamówienia dla czasopisma branżowego:

 1. > Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu i dokonania płatności przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Wydawnictwa.
 2. > Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przesyłając zamówione wydanie czasopisma w formie e-book’a na adres poczty elektronicznej, który wskazano przy składaniu Zamówienia. W przypadku nie otrzymania wiadomości elektronicznej zawierającej załącznika w postaci zakupionego e-booka, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mailowym info@zembura.eulub telefonicznie pod numerem +48 660 514 351

3.4. Opłata za dane wydanie czasopisma branżowego ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje wydanie czasopisma w formie e-book’a za określoną cenę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.zembura.eu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. pkt 2) Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca przewiduje jako sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty, jedynie przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na stronie internetowej www.zembura.eu . Płatność następuje z góry.

4.2. Termin płatności - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, dokonane Zamówienia uznaje się jako bezprzedmiotowe.

4.3. Dla płatności dokonywanych przez zagraniczne konta bankowe, Klient musi dokonać płatności na wskazany na stronie internetowej www.zembura.eu IBAN (International Bank Account Number) przy wykorzystaniu wskazanego kodu BIC/SWIFT.

4.4. Koszty obsługi przelewu bankowego są po stronie Klienta i zależne są wyłącznie od banku prowadzącego rachunek bankowy, z którego Klient dokonuje płatności.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna. Jedyna forma dostawy produktu jaką przewiduje Sprzedawca, to przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej załącznika zawierającego zakupione czasopismo branżowe w formie e-book’a.

5.2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy zapłaty za zakupione wydanie czasopisma branżowe.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

6.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu.

6.2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zembura.eu

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient oświadcza, że przed dokonaniem zakupu szczegółowo zapoznał się z ostrzeżeniem o ryzyku dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://zembura.eu/ostrzezenie-o-ryzyku oraz, że ewentualnie straty Klienta nie stanowią wady fizycznej, jak i prawnej dostarczanych Produktów.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

7.3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Kupujący:

(i) będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), bądź

(ii) będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zawierający Umowę w rozumieniu niniejszego Regulaminu, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, z której to Umowy wynika, że Umowa ta nie ma dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach. Powyższe uprawnienie nie dotyczy kupujących mających status przedsiębiorcy, za wyjątkiem osób określonych w pkt (ii).

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sprzedającego do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy może zostać złożone przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zembura.eu

8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sprzedającego).

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym - o ile wystąpiły - koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji (przelew bankowy), chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem ewentualnych kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sprzedającego.

8.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu (towaru) przed jego upływem.

8.8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

8.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom lub osobom określonym w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z Produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i otrzymanie Produktu w postaci e-book’a za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom lub osobom określonym w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. o dostarczanie dzienników, periodyków, zestawów uzupełniających lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.12. Dla Kupujących, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zawierającymi Umowę w rozumieniu niniejszego Regulaminu, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, nie mają charakteru zawodowego Umowy, jeżeli przedmiot sprzedaży nie wiąże się z przeważającym lub dodatkowym przedmiotem wykonywanej przez takiego Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli się wiąże z przedmiotem działalności Kupującego, to Umowy nie mają charakteru zawodowego, jeżeli Kupujący nie prowadzi działalności związanej lub dotyczącej rynków finansowych.

9. E-BOOKI ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy E-booków tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu.

9.3. E-booki dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy z e-booków ma format PDF, a jedynie wybrane mogą mieć dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej publikacji e-book ma zarówno format PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane są łącznie (tzw. multiformat).

9.4. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)

9.5. Punkty 9.6, 9.7, 9.8 ma zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym przysługują Prawa Autorskie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny.

9.6. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

9.7. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim.

9.8. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

 1. wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową.

Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii;
 2. sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz
 3. do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

9.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy której przedmiotem jest E-book – regulują pkt 8.10 i 8.11 niniejszego Regulaminu.

10. PROMOCJE

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę www.zembura.eu i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

10.2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne na stronie internetowej www.zembura.eu nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu,

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami lub osobami określonymi w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Kupującemu niebędącemu konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

11.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, zostaje wyłączona.

11.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami lub osobami określonymi w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu.

11.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem lub osobą określoną w pkt 8.1. pkt (ii) niniejszego Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową www.zembura.eu w sposób uregulowany w niniejszym Regulaminie, zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów jest prawo polskie. Jurysdykcją właściwą do rozpatrywania sporów powstałych na podstawie tych umów jest jurysdykcja polska.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.3. Do wszelkich umów W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Dr Zembura Centrum Badań i Analiz Rynków Finansowych Sp. z o.o.,
ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry(**)
info@zembura.eu
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) W przypadku wysłania formularza odstąpienia od umowy wraz z Produktami, paczkę należy wysłać na adres ul. Zwycięstwa 19, 43-175 Wyry.

Złóż zamówienie